Koszyk 0 items - 0,00 zł 0

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym:www.mysteryofnature.pl prowadzony jest przez firmę:

Weronika Wagner
ul. Radziwie 7/484
01-164 Warszawa
NIP: 5213259931
tel. (+48) 601131410
e-mail:weronika.wagner@gmail.com

Administratorem danych osobowych jest:

Weronika Wagner
ul. Radziwie 7/484
01-164 Warszawa
NIP: 5213259931
tel. (+48) 601131410
e-mail: sklep@mysteryofnature.pl

Definicje:

Sklep internetowy
sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem:www.mysteryofnature.pl
Regulamin
niniejszy regulamin Sklepu internetowego
Sprzedawca
Weronika Wagner
ul. Radziwie 7/484
01-164 Warszawa
NIP:5213259931
tel. (+48) 601131410
e-mail: sklep@mysteryofnature.pl
Kupujący
osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
Formularz zamówienia
dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia.
Zamówienie
oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą
Umowa sprzedaży
umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim.
Produkt
dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą – olejki eteryczne, oleje kosmetyczne, kosmetyki naturalne, zapachy do domu, świece, akcesoria i inne produkty z zakresu naturalnej medycyny.
Dowód zakupu
paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu.

Wypełnienie Formularza zamówienia jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 4. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia: a) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza ;  b) zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego,
 5. Złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej: sklep@mysteryofnature.pl
 6. Zamówienia, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 14.00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 7. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 8. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.
 9. Orientacyjny czas realizacji Zamówienia (od złożenia do nadania przesyłki  do Kupującego) wynosi od 24 do 72 godzin.
 10. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych.
 11. Waga paczki dla realizacji jednego zamówienia nie może przekraczać 20 kg.

PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności: a) płatność za pobraniem ; b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy (w tym przypadku czas realizacji zamówienia wynosi od 24 do 72 godzin po otrzymaniu przelewu) ; c) płatności online przez Przelewy24 ; za pomocą karty płatniczej
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 6. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
  • Dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską
  • Osobiście w magazynie sklepu  Mystery of Nature
 2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki        podczas składania Zamówienia.
 4. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w ciągu miesiąca od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
 3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt na adres Sprzedawcy. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 6. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego, skutkujące innym odcieniem koloru produktu, nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz innym uprawionym osobom, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach gdy:
  1. kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne.
  2. rzeczy produkowanych na zamówienie, według specyfikacji podanych przez konsumenta (np. mieszanka olejków eterycznych lub kosmetycznych);
  3. rzeczy o krótkim terminie ważności lub szybko się psujących;
  4. rzeczy pieczętowanych ze względów higienicznych;
 3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.
 4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu z zastrzeżeniem pkt. 9 poniżej do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 9. W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 11. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób                       dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Weronika Wagner
ul. Radziwie 7/484
01-164 Warszawa
NIP: 5213259931
tel. (+48) 601131410
e-mail: sklep@mysteryofnature.pl

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w jedynie w celu realizacji zakupu wykonanego na stronie internetowej sklepu mysteryofnature.pl
 2. Odbiorcą danych osobowych będą: www.mysteryofnature.pl,  firma kurierska lub Poczta Polska realizująca dostawę oraz wybrany operator systemów płatności online.
 3. Dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji zamówienia złożonego na stronie sklepu internetowego i rozpatrzenia reklamacji;
 4. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy sprzedaży w sklepie www.mysteryofnature.pl
 7. Dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.mysteryofnature.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą przez Sąd, a właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2020 roku.
Minimum 4 characters